GDPR-REFERENDUM PENSII SPECIALE

 

I. Introducere

II. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

III. Scopul colectării datelor cu caracter personal

IV. Durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

V. Securitatea datelor

VI. Transferul datelor

VII. Drepturile dumneavoastră

VIII. Informații de contact

I. INTRODUCERE

P.D.U (Partidul Diaspora Unita) respectă drepturile și libertățile persoanelor fizice și se angajează să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale persoanelor care vor semna listele pentru a declanșa referendumul, precum și a oricăror alte persoane fizice ale căror date personale le prelucrăm în baza consimțământului acordat, respectiv în scopul realizării obiectivelor care vi s-au adus la cunoștință.

PDU are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Secțiunile care vor urma vor detalia condițiile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați website-ul diasporaeuropeanaoficial.org și când completați ori asistați la completarea formularului pentru referendumul eliminarii pensiilor speciale, precum și modalitatea de exercitare a drepturilor acordate de Regulamentul UE nr. 679/2016 (RGDP) și de legislația națională în vigoare.

Pentru orice alte situații, vă rugăm să consultați notele de informare specifice puse la dispoziție, aferente situațiilor respective.

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRÃM

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate, date din cartea de identitate etc.) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP).

În cazul website-ului diasporaeuropeanaoficial.org, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

Vizitatori website:

 • adresă IP.

Formular pentru eliminarea pensiilor speciale

 • Numele și prenumele
 • Date de contact, precum: adresă de e-mail
 • Date de identificare: pasaport, serie și nr. C.I.
 • Adresa de domiciliu
 • Semnătura olograf în format electronic

Formular voluntar:

 • Numele și prenumele
 • Date de identificare: pasaport, serie și nr. C.I.
 • Localitate și județ

În cazul în care comunicați cu noi prin e-mail la adresa info@partidul-pdu.ro, este posibilă prelucrarea datelor cu caracter personal ce se regăsesc în titlul sau conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm, după caz.

III. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) Monitorizarea traficului pe website-ul diasporaeuropeanaoficial.org

b) Confirmarea suportului civic, necesar pentru demararea procedurii de referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1 din Constituția României

c) Identificarea persoanei care completează formularul în format fizic, în eventualitatea în care este necesară obținerea de informații de la aceasta în legătură cu modalitatea de completare a documentului, inclusiv cu privire la datele înscrise în formular.

Aferente acestor scopuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează conform următoarelor temeiuri juridice de prelucrare:

 • Consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, conform art. 6 lit. a din R.G.D.P, iar, în subsidiar, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, conform art. 6 lit. e) din R.G.D.P, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește formularele completate atât online, cât și în format fizic (transmise prin poștă, la sediul PDU).
 • Consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, conform art. 6 lit. a din R.G.D.P, iar, în subsidiar, în baza prevederilor art. 6 lit. b) din R.G.D.P, care prevede necesitatea prelucrării în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, conform art. 6 lit. a) din R.G.D.P, pentru situațiile diferite de cele enumerate mai sus. În acest ultim caz, consimțământul persoanei vizate va fi liber exprimat prin intermediul unui formular de consimțământ.

IV. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor.

Pentru scopul menționat la Cap. III. lit. a) (persoana vizată-vizitator site) durata este asigurata de informațiile de tip cookies menționate in politica de cookies.

În cazul scopului menționat la Cap. III lit. b) (semnatar formular) și c) (voluntar), durata minimă de păstrare a datelor cu caracter personal este reprezentată de momentul demarării procedurii de referendum, prevăzute la art. 2 din Constituția României, iar momentul maxim de păstrare fiind reprezentat de finalul lunii iunie 2025, ultimul moment rezonabil până la care ar putea fi demarată această procedură.

În restul cazurilor, perioada de stocare nu va depăși 5 ani după închiderea relației avute anterior.

V. SECURITATEA DATELOR

Pentru protecția completă a datelor acordate în grija noastră, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv până când dumneavoastră vă exercitați dreptul de rectificare sau de ștergere, în condițiile legii. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dumneavoastră de confidențialitate menționate în prezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

VI. TRANSFERUL DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard, aprobate de Comisia Europeană sau asigura conformitatea cu Privacy Shield, dacă sunt din SUA.

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Astfel, vă supunem atenției furnizorii cei mai importanți la aceasta dată:

a) WordPress.com, de la care folosim platforma paginii web, cu scopul asigurării colaborării si comunicării prin mijloace electronice, toate datele fiind găzduite in serverele din Europa.

b) Microsoft, de la care folosim platforma Office365 (informații detaliate   aici), cu scopul asigurării colaborării si comunicării prin mijloace electronice, toate datele fiind găzduite in serverele din Europa.

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm își asuma respectarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existența certificării de tip Privacy Shield sau garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

În eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantăm că exista un proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplină din punct de vedere al securității, confidențialității și cerințelor G.D.P.R.

VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării.

Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, dacă nu mai doriți să faceți parte dintre membrii sau susținătorii PDU, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.

Dreptul la portabilitatea datelor.

VIII. INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: gdpr@partidul-pdu.ro

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic, ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site la adresa: https://diasporaeuropeanaoficial.org/gdpr-referendum-pensii-speciale. Va încurajam să vă informați periodic asupra modificărilor efectuate.